Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 683
banqlktx@hpu2.edu.vn

Quy định công tác sinh viên nội trú

QUY ĐỊNH
Công tác sinh viên nội trú
(Ban hành kèm theo Quyết định số 425/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 15/8/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)
 
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định về công tác sinh viên nội trú ở Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội 2, bao gồm: quyền và nghĩa vụ của sinh viên (SV) nội trú; nội dung công tác SV nội trú; hệ thống tổ chức, quản lý công tác SV nội trú.
2. Quy định này áp dụng đối với SV ở trong Ký túc xá sinh viên (sau đây gọi chung là SV nội trú) của Trường ĐHSP Hà Nội 2.
Điều 2. Yêu cầu của công tác SV nội trú
1. Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với công an, chính quyền địa phương và gia đình SV, kịp thời giải quyết các vụ việc có liên quan đến SV và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, văn hoá trong Ký túc xá sinh viên.
3. Khu nội trú hoặc ký túc xá sinh viên (sau đây gọi chung là ký túc xá sinh viên) phải có các điều kiện, tiện nghi tối thiểu bảo đảm nhu cầu ở, học tập, sinh hoạt của SV nội trú; thiết bị phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.
Điều 3. Ký túc xá sinh viên
1. Ký túc xá sinh viên là nơi để SV tạm trú trong thời gian học tại trường, do nhà trường tổ chức quản lý.
2. Ký túc xá sinh viên phải có biển tên được đặt tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên gọi và địa chỉ đầy đủ bằng tiếng Việt.
3. Ký túc xá sinh viên phải có nội quy đặt ở nơi dễ quan sát; có phòng trực, văn phòng làm việc của Ban quản lý Ký túc xá sinh viên; có các phương tiện để phục vụ thông tin, phát thanh tuyên truyền cho SV trong Ký túc xá sinh viên.
4. Nhà, phòng ở, phòng sinh hoạt chung phải có biển tên nhà, số phòng, biển tên các phòng sinh hoạt chung.
5. Không được tổ chức hoạt động mê tín, dị đoan và các sinh hoạt tôn giáo dưới bất cứ hình thức nào trong Ký túc xá sinh viên.
6. Có khu trông, giữ các phương tiện giao thông của SV, bảo đảm an toàn, thuận tiện.
7. Có các loại hình dịch vụ và các điều kiện đảm bảo sinh hoạt của SV nội trú.
Điều 4. Đối tượng ưu tiên tiếp nhận ở nội trú
Khi tiếp nhận SV vào ở nội trú, trong trường hợp số người có nguyện vọng vào ở nội trú lớn hơn khả năng tiếp nhận của Ký túc xá sinh viên thì thứ tự ưu tiên theo đối tượng SV như sau:
1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, SV khuyết tật.
2. Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công.
3. SV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.
5. Con mồ côi cả cha và mẹ.
6. SV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.
7. SV nữ.
8. SV tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Ký túc xá sinh viên hoặc các tổ chức xã hội tổ chức.
 
Chương II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN NỘI TRÚ
 
Điều 5. Quyền của SV nội trú
1. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được ở và sử dụng các trang thiết bị trong Ký túc xá sinh viên theo hợp đồng nội trú đã ký với Trưởng ban quản lý Ký túc xá sinh viên để phục vụ học tập và sinh hoạt.
2. Được tham gia các hoạt động phục vụ đời sống văn hoá, tinh thần do nhà trường tổ chức trong Ký túc xá sinh viên.
3. Được đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong Ký túc xá sinh viên.
4. Được kiến nghị với Trưởng ban quản lý Ký túc xá sinh viên và nhà trường các giải pháp để góp phần xây dựng Ký túc xá sinh viên văn minh, sạch đẹp, an toàn; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên trưởng ban quản lý Ký túc xá sinh viên của nhà trường giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của SV trong Ký túc xá sinh viên.
Điều 6. Nghĩa vụ của SV nội trú
1. Thực hiện đăng ký tạm trú theo đúng quy định của Luật Cư trú hiện hành. Nếu vắng mặt tại Ký túc xá sinh viên quá 1 ngày phải báo với Ban quản lý Ký túc xá sinh viên.
2. Chấp hành các quy định của Ký túc xá sinh viên về việc tiếp khách trong phòng ở, giờ tự học, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, không gây ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt của SV khác trong phòng ở và Ký túc xá sinh viên. Đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa trong Ký túc xá sinh viên.
3. Tiết kiệm điện, nước, phòng chống cháy nổ, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản chung trong Ký túc xá sinh viên.
4. Nộp đủ và đúng hạn phí nội trú theo quy định trong hợp đồng.
5. Nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản của Ký túc xá sinh viên phải bồi thường theo quy định của Ban quản lý Ký túc xá sinh viên.
6. Phản ánh kịp thời các vụ việc xảy ra trong Ký túc xá sinh viên liên quan đến SV vi phạm nội quy, quy chế và các đề xuất, kiến nghị chính đáng với Ban quản lý Ký túc xá sinh viên.
7. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các hoạt động khác do nhà trường hoặc Ban quản lý Ký túc xá sinh viên tổ chức; tích cực tham gia xây dựng Ký túc xá sinh viên văn minh, sạch đẹp, an toàn.
Điều 7. Các hành vi SV nội trú không được làm
1. Cải tạo phòng, thay đổi hoặc tự ý di chuyển trang thiết bị trong phòng ở; gây mất trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường; viết vẽ, che chắn làm mất mỹ quan trong phòng ở và khu sinh hoạt chung của Ký túc xá sinh viên.
2. Chuyển nhượng hoặc cho thuê lại hợp đồng ở nội trú đã ký với nhà trường hoặc Ban quản lý Ký túc xá sinh viên.
3. Tự ý đưa người lạ vào phòng ở của Ký túc xá sinh viên khi chưa được phép của Ban quản lý Ký túc xá sinh viên.
4. Sản xuất, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, phát tán các loại vũ khí, chất gây cháy, gây nổ, hóa chất độc hại, ma túy và các chế phẩm của ma túy, các tài liệu, ấn phẩm, phim ảnh, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức hoặc tham gia đánh bạc, mại dâm dưới mọi hình thức.
5. Truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo và các hành vi bị cấm khác trong Ký túc xá sinh viên.
 
Chương III. NỘI DUNG CÔNG TÁC SINH VIÊN NỘI TRÚ
Điều 8. Tiếp nhận SV vào ở nội trú
Căn cứ đơn xin ở nội trú của SV viết theo mẫu của nhà trường; đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điều 4 có xác nhận hợp lệ kèm theo và điều kiện của Ký túc xá sinh viên, Ban quản lý Ký túc xá sinh viên xem xét, ký hợp đồng sắp xếp chỗ ở nội trú với SV.
Điều 9. Công tác quản lý SV nội trú
1. Phổ biến các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội quy của nhà trường về công tác SV nội trú.
2. Làm thủ tục đăng ký tạm trú cho SV ở nội trú với công an phường hoặc hướng dẫn SV làm thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định hiện hành của pháp luật.
3. Lập sơ đồ các phòng ở và lập sổ theo dõi SV nội trú, lập cơ sở dữ liệu điện tử theo dõi SV nội trú theo mẫu quy định (tại Phụ lục số II của Quy định này), cập nhật đầy đủ, kịp thời việc thay đổi chỗ ở của SV nội trú. Vào và cập nhật dữ liệu theo dõi SV nội trú vào phần mềm Quản lý sinh viên nội trú của Nhà trường.
4. Phân công cán bộ trực trong Ký túc xá sinh viên, cùng công tác bảo vệ 24/24 giờ trong ngày để giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của SV trong Ký túc xá sinh viên và xử lý các vi phạm.
5. Tổ chức các hoạt động tự quản của SV để phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm với bản thân và tôn trọng tập thể của SV nội trú.
6. Hàng quý tổ chức đối thoại giữa Ban quản lý Ký túc xá sinh viên với đại diện SV nội trú để kịp thời phát hiện, giải quyết nguyện vọng chính đáng của SV nội trú.
7. Xây dựng tiêu chí thi đua giữa các nhà, các phòng trong Ký túc xá sinh viên về bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan trong phòng ở của Ký túc xá sinh viên.
Điều 10. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội trong Ký túc xá sinh viên
1. Có kế hoạch định kỳ kiểm tra, kịp thời nâng cấp, sửa chữa, tu bổ các công trình hạ tầng cơ sở, công trình phục vụ sinh hoạt của SV và các thiết bị khác trong Ký túc xá sinh viên.
2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý và đội tự quản trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong Ký túc xá sinh viên.
3. Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các hoạt động tự quản của SV trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong Ký túc xá sinh viên.
4. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn SV bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.
5. Định kỳ phun thuốc đề phòng dịch bệnh trong Ký túc xá sinh viên. Khi phát hiện dấu hiệu dịch bệnh phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời.
6. Có cán bộ y tế thường trực để thực hiện sơ cấp cứu ban đầu kịp thời cho SV nội trú.
Điều 11. Các hoạt động hỗ trợ cho SV nội trú
1. Tổ chức các dịch vụ trông giữ xe, điện thoại công cộng, Internet, khu vui chơi, giải trí, thể thao trong Ký túc xá sinh viên phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu chính đáng của SV để tạo sân chơi lành mạnh, góp phần giáo dục toàn diện cho SV nội trú.
2. Tổ chức các phòng tự học, đọc sách, báo, xem ti vi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ phục vụ SV nội trú.
3. Tổ chức nhà ăn, trung tâm dịch vụ, căng tin phục vụ cho SV nội trú thuận tiện, phù hợp với điều kiện kinh tế của SV, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
4. Tổ chức các hoạt động tư vấn về tâm lý, sức khoẻ, kỹ năng sống, học tập, hướng nghiệp và việc làm cho SV trong khu vực nội trú.
5. Tùy điều kiện từng địa bàn, có thể tổ chức các khu vực hoặc phòng tự nấu ăn chung cho SV trong Ký túc xá sinh viên.
6. Xây dựng quy định cụ thể về các hoạt động dịch vụ để phục vụ SV trong Ký túc xá sinh viên.
Điều 12. Công tác phối hợp
1. Chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn Ký túc xá sinh viên, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan xảy ra trong Ký túc xá sinh viên.
2. Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức đoàn thể khác trong trường để tổ chức các hoạt động rèn luyện cho SV nội trú, thực hiện nếp sống văn minh trong Ký túc xá sinh viên.
 
Chương IV. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ
 
Điều 13. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác SV nội trú
Hệ thống tổ chức, quản lý công tác SV nội trú của trường gồm có Hiệu trưởng, Ban quản lý Ký túc xá sinh viên, cán bộ làm công tác quản lý Ký túc xá sinh viên sinh viên, Phòng Công tác Chính trị - SV, Phòng Quản trị Đời sống, Phòng Tài vụ, Phòng TCCB, Ban Bảo vệ, Trạm Y tế và các Khoa.
Ban quản lý Ký túc xá sinh viên trực tiếp quản lý công tác SV nội trú, Phòng Công tác Chính trị - HSSV, Phòng Quản trị Đời sống, Phòng Tài vụ, Phòng TCCB, Phòng SĐH (Trong trường hợp học viên sau đại học được ở trung Ký túc xá sinh viên), Ban Bảo vệ, Trạm Y tế và các Khoa tham gia quản lý công tác SV nội trú phù hợp chức năng, bảo đảm thực hiện các nội dung công tác SV nội trú theo quy định tại Quy định này.
Điều 14. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường
1. Căn cứ quy định của Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành nội quy, quy định cụ thể công tác SV nội trú phù hợp với điều kiện cụ thể của trường và tổ chức thực hiện công tác SV nội trú theo quy định tại Chương III của Quy định này.
2. Phê duyệt kế hoạch hoạt động công tác quản lý SV nội trú hàng năm của trường; kế hoạch xây dựng, tu bổ, nâng cấp, sửa chữa nhà ở, nhà ăn, các công trình hạ tầng của Ký túc xá sinh viên.
3. Xét duyệt danh sách SV thuộc diện được miễn hoặc giảm phí nội trú (nếu có), hỗ trợ SV khuyết tật, SV có điều kiện kinh tế khó khăn.
4. Bảo đảm các điều kiện phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong công tác SV nội trú.
5. Quy định hoạt động của các Ký túc xá sinh viên do tổ chức, cá nhân xây dựng trong khuôn viên của nhà trường thực hiện theo quy định tại Chương III của Quy định này.
Điều 15. Trách nhiệm thực hiện sự kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác SV nội trú của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo
Nhà trường có trách nhiệm thực hiện sự kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác SV nội trú của Giám đốc sở giáo dục và đào trên địa bàn theo quy định tại Chương III của Quy định này.
Điều 16. Trách nhiệm của Phòng Công tác Chính trị - HSSV
1. Phòng Công tác Chính trị - HSSV thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quy định công tác SV hệ chính quy, Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học.
2. Phối hợp với Ban quản lý Ký túc xá sinh viên trong công tác quản lý, giáo dục toàn diện cho SV trong Ký túc xá sinh viên.
3. Phối hợp với Ban quản lý Ký túc xá sinh viên giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra có liên quan và công tác khen thưởng, kỷ luật SV nội trú.
Điều 17. Ban quản lý Ký túc xá sinh viên
Ban quản lý Ký túc xá sinh viên trực tiếp quản lý công tác SV nội trú, thực hiện các nội dung công tác SV nội trú theo quy định tại Chương III của Quy định này.
 
Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 18. Chế độ báo cáo
1. Ban Quản lý Ký túc xá sinh viên kịp thời báo cáo Trường để Trường kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan những vụ việc nghiêm trọng xảy ra liên quan đến SV nội trú.
2. Ban Quản lý Ký túc xá sinh viên báo cáo định kỳ quý và kết thúc năm học tình hình SV nội trú với Trường để Trường báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan theo mẫu quy định (tại Phụ lục số I), báo cáo kết thúc năm học trước 30 tháng 6 hàng năm.
 
Điều 19. Kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật
1. Ban Quản lý Ký túc xá sinh viên và các đơn vị có liên quan theo thẩm quyền tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác SV nội trú.
2. SV nội trú vi phạm các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 6 và Điều 7 của Quy định này, tùy theo mức độ sẽ bị nhà trường xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách nếu vi phạm lần 1, cảnh cáo nếu vi phạm lần thứ 2 trở lên hoặc bị xem xét, chấm dứt hợp đồng ở Ký túc xá sinh viên. Những vi phạm khác xử lý kỷ luật theo quy định của Quy định SV hệ chính quy đối với SV chính quy, Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa.
3. Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác SV nội trú được xem xét khen thưởng theo quy định./.Tags:


Bài viết khác